Všeobecné obchodní podmínky VYDAVATELSTVÍ EX PRESS MEDIA spol. s r.o. pro inzeráty a prospektové přílohy

I. Rozsah a platnost

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce v následujících médiích:

  1. a) v tištěném vydání novin Pražskij Ekspress, včetně příloh a speciálních vydání novin Pražskij Ekspress a speciálních titulech novin Pražskij Ekspress (dále jen „noviny Pražskij Ekspress“)
  2. b) na internetovém portálu Pražskij Ekspress dostupném na adrese www.prague-express.cz a případně na dalších adresách (dále jen „portál Pražskij Ekspress“).

1.2 Provozovatelem portálu Pražskij Ekspress a vydavatelem novin Pražskij Ekspress je společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Petržílkova 1436/35, IČ: 27379221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109612 (dále jen „poskytovatel“).

1.3 Tyto Podmínky jsou účinné a platné od 1. 1. 2020.

1.4. Součástí těchto Podmínek jsou ceníky poskytovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu Pražskij Ekspress, pokud z objednávky nebo dohody stran nevyplývá jinak.

1.5 Tyto Podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu Pražskij Ekspress a v novinách Pražskij Ekspress.

1.6. Společností EX PRESS MEDIA spol. s r.o. výhradně spolupracuje s mediální agenturou ANTAREF s.r.o., která zprostředkuje téměř veškerou mediální spolupráci s novinami Pražskij Ekspress a portálem Pražskij Ekspress (když nebylo dohodnuto jinak v předchozích letech), také zastupuje portál Pražskij Ekspress pří zprostředkování inzerce, která se realizuje platbou platební kartou prostřednictvím internetové platební brány. Víc Všeobecné obchodní podmínky MEDIALNÍ AGENTURY ANTAREF s r.o. pro inzeráty a prospektové přílohy.

 

II. Objednávky

2.1. Objednavatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy prostřednictvím písemné objednávky.

2.2. Objednávka musí vždy obsahovat: obchodní jméno objednavatele, jeho sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno zástupce objednavatele oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo datum narození, adresu trvalého bydliště a bankovní spojení. Dále musí být uveden titul, termín uveřejnění, druh inzerce a další údaje týkající se provedení objednávky.

2.3. Objednavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů potřebných pro realizaci objednávky. Společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., je povinna upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objednavatel je povinen dodat ve stanoveném termínu společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o., náhradu za zjevně nevhodné a chybné podklady. Pokud objednavatel dodá náhradu za zjevně nevhodné či chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednavatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, má společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., právo od smlouvy odstoupit a současně jí vzniká právo na stornovací poplatky dle platného ceníku.

2.4. Objednavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o., škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.

2.5. Společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinna tyto podklady uchovávat, případně objednavateli vracet.

2.6. Prospektové přílohy je objednavatel povinen řádně označit, uvést zejména název titulu, vydání, počet kusů a název přílohy a na vlastní náklady doručit na vydavatelstvím určenou adresu.

III. Uzavření smlouvy

3.1. Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky společností EX PRESS MEDIA spol. s r.o., (písemně přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky společností EX PRESS MEDIA spol. s r.o., je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.

3.2. Přijetí objednávky pracovníkem společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o., není bez dalšího považováno za uzavření smlouvy.

3.3. Společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., si v každém případě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, existuje-li oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy z hlediska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o., nebo právě platným právním předpisům.

3.4. Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud na žádost společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o., není zajištěna včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo odstoupit od smlouvy.

3.5. V případě odstoupení od smlouvy podle odst. 3 nebo odst. 4 vyrozumí vydavatelství objednavatele bez zbytečného prodlení.

3.6. V případě stornování objednávky objednavatelem po jejím potvrzení společností EX PRESS MEDIA spol. s r.o., je tato oprávněna uplatňovat stornovací poplatky v souladu s platným ceníkem. Stornování objednávky musí být vždy provedeno písemně.

IV. CENA INZERCE

4.1. Cena inzerce je stanovena ceníky poskytovatele, zveřejněnými na portálu Pražskij Ekspress.

4.2. Cena inzerce je stanovena odlišně pro soukromou a komerční inzerci. Poskytovatel určí jednostranně, zda se jedná o inzerci soukromou a oznámí své rozhodnutí nejpozději při uzavření smlouvy o inzerci objednateli, který je povinen jej respektovat.

4.3. Pokud smlouva o inzerci nestanoví jinak, je cena inzerce splatná před zahájením šíření inzerce při uzavření smlouvy o inzerci.

4.4 Cenu inzerce může Objednavatel uhradit společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o. následujícími způsoby: bezhotovostní platbou nebo bankovním převodem.

4.5. Společností EX PRESS MEDIA spol. s r.o. výhradně spolupracuje s mediální agenturou ANTAREF s.r.o., která zastupuje portál Pražskij Ekspress pří zprostředkování inzerce, která se realizuje platbou platební kartou prostřednictvím internetové platební brány. Víc Všeobecné obchodní podmínky MEDIALNÍ AGENTURY ANTAREF s r.o. pro inzeráty a prospektové přílohy. Víc Všeobecné obchodní podmínky MEDIALNÍ AGENTURY ANTAREF s r.o. pro inzeráty a prospektové přílohy.

4.6 Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad. Pokud není těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou o inzerci stanovena jiná splatnost, faktura bude vystavena s čtrnáctidenní splatností ode dne jejího vystavení.

4.7 Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet poskytovatele.

4.8 Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel je oprávněn odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření pozastavit, případně od smlouvy o inzerci odstoupit.

V. Realizace objednávky

5.1. Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, závisí jejich uveřejnění na možnostech společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o.

5.2. Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění, na kterém mají být inzeráty nebo prospektová příloha uveřejněny, závisí jejich uveřejnění na možnostech společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o.

5.3. Objednávky inzerátů nebo prospektových příloh, které mají být realizovány výhradně v určitém termínu a s určitým umístěním, musí být společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o., zaslány včas tak, aby mohly být potvrzeny.

5.4. Společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., si vyhrazuje právo na označení public relations článků jako „komerční prezentace“ nebo „placená inzerce“. Tyto články nesmí být napsány stejným typem písma jako titul, ve kterém mají být uveřejněny. Zároveň nesmí mít stejnou nebo podobnou grafickou úpravu jako titul. Pokud nebudou ze strany objednatele tyto požadavky akceptovány, má společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o. právo odstoupit od potvrzené objednávky. Současně s tím ji vzniká právo na stornovací poplatky dle platného ceníku.

VI. Platební podmínky

6.1. Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., objednavateli fakturu bez zbytečného odkladu po uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů. Faktura je splatná do 14 dnů od vystavení.

6.2. Společně s fakturou zašle společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., dokladový výtisk s uveřejněným inzerátem nebo prospektovou přílohou.

6.3. Při prodlení v placení je objednavatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených platbách předem.

6.4. Společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném ceníku.

6.5. Pokud by objednávka nebyla realizována z důvodů, za které nenese společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., ani objednavatel odpovědnost, a inzerci nebo prospektovou přílohu není možné uveřejnit v náhradním termínu, je objednavatel povinen zaplatit společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o., pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.

VII. Reklamace – náhradní výkon

7.1. V případě zcela nebo částečně chybného uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy má objednavatel nárok na slevu nebo na bezplatné náhradní uveřejnění, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl zeslaben účel inzerátu nebo prospektové přílohy. Pokud společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o. neuveřejní náhradní inzerát nebo prospektovou přílohu v dohodnutém termínu nebo pokud tento náhradní inzerát nebo prospektová příloha budou uveřejněny opět se závadou, má objednavatel nárok na slevu nebo odstoupení od smlouvy.

7.2. Reklamaci je třeba uplatnit do 7 dnů od data zveřejnění.

7.3. Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objednavatel povinen zkontrolovat ihned po jejich uveřejnění jejich správnost a úplnost. Společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v případě, že se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž byl bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámen vydavatelství.

7.4. V případě, že se vinou objednavatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednavatel žádný nárok na slevu nebo na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.

7.5. Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednavatele. Objednavatel odpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět do společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o. Společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., bere v úvahu pouze korektury, které jí byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty.

7.6. V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednavatele v souvislosti se závadným výkonem společnosti EX PRESS MEDIA spol. s r.o., budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. U předvídatelné a prokázané škody je její výše stanovena maximálně do výše ceny za uveřejněný inzerát nebo

prospektovou přílohu.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Objednavatel i společnost EX PRESS MEDIA spol. s r.o., se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

V Praze dne 01.01.2020

CENÍK INZERCE 2020

 

Kontaktní údaje VYDAVATELSTVÍ EX PRESS MEDIA spol. s r.o.:

Adresa pro doručování a sídlo společnosti:

EX PRESS MEDIA spol. s r.o., Petržílkova 1436/35, Praha 5.

Datová schránka: axb5dpa

Adresa elektronické pošty: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Telefon: +420 775 977 591

© 2009-2024 ПРАЖСКИЙ ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ
Частичная перепечатка материалов разрешена с активной ссылкой на www.prague-express.cz
Перепечатка материалов в бумажных носителях - только с письменного разрешения редакции
Vydavatel: EX PRESS MEDIA spol. s r.o., Praha 5, Petržílkova 1436/35, IČ: 27379221
Kontaktní osoba: Ing. Boris Kogut, CSc, telefon: +420 775 977 591, adresa elektronické pošty: reklama@prague-express.cz
Všeobecné obchodní podmínky VYDAVATELSTVÍ EX PRESS MEDIA spol. s r.o. pro inzeráty a prospektové přílohy
Система Orphus